Превоз на химически АДР продукти

„Опасни товари” означава вещества или изделия, които се превозват при специални мерки за безопасност, в зависимост от класа на опасност, в който те попадат. Този вид товари изискват по-специално внимание и добра подготовка от страна на доставчиците.

Ние притежаваме всички необходими сертификати, обучени и отговорни шофьори, както и превозни средства, одобрени по регламентите, за извършване на транспорт на ADR товари, хранителни продукти, както и продукти, изискващи температурен режим на превоза.

Преди да извърши превоз на опасни товари (ADR), превозвачът е преминал специално обучение за това как безопасно да достави даден опасен товар и как да организира специалните превозни средства, предназначени за тях – автоцистерни, демонтируеми цистерни, контейнер-цистерни, контейнери и др.

Техника

Някои от цистерните ни са с подгряващо устройство за поддържане на температурен контрол по време на превоза на специални опасни и хранителни продукти.

Разполагаме със собствена автоматизирана CIP система за почистване на място, което гарантира безкомпромисната хигиена, задължителна при транспорта с цистерни.

Капацитет

Разполагаме с еднокамерни контейнери с обем от 30 000 литра и с автоцистерни (четири камерни) с обем от 31 000 и 33 000 литра.

Сертификат

Превозните средства, с които се извършва превоз на опасни товари преминават задължителна проверка преди да стартират своята доставка, с която да се потвърди, че отговорят на нормативната уредба. Всяко транспортно средство е сигнализирано, за да е ясно, че превозва опасен товар, оборудвано е съгласно изискванията за безопасен транспорт, както за нашите клиенти, така и за нашите водачи.

Дейности

Това са част от продуктите, за които сме утвърдили опит за извършване на превоза и доставката им:

Ние непрекъснато инвестираме в увеличаване на автомобиления парк и разширяване спектъра на предлаганите дейности и услуги. Извършваме международен превоз до много Европейски страни. Екипът ни се състои от квалифицирани служители и специалисти, които се характеризират с висок професионализъм, компетентност и отговорност.

GPS оборудване

GPS оборудването ни позволява безпроблемно проследяване на превозваната стока. Това значително повишава точността на разчетите и спазването на предварително поетите срокове на доставка и осигурява запазване качеството на продуктите.

Други наши услуги

Събиране на мляко на територията на страната.

През последните години развиваме специфична услуга – транспорт с цистерни на мляко от фермите до изкупуващите фирми.

Събиране на мляко

Работим по заявка на фермери или млекопреработвателни предприятия.

Превоз на нехранителни продукти

Имаме богат опит в превозването на нехранителни стоки до Турция и в страните от Балканския полуостров.

Превоз на нехранителни продукти

Имаме богат опит в превозването на нехранителни стоки до Турция и в страните от Балканския полуостров.